Giao dịch

Thời gian Giao dịch

Giao dịch ngoại hối thường có sẵn trong 24 giờ/5 ngày một tuần. Tùy thuộc vào múi giờ, thị trường mở cửa vào 1 giờ chiều tại New York (GMT), 10 giờ chiều tại Sidney, 00 giờ sáng tại Tokyo, 8 giờ sáng tại London, v.v.: tùy thuộc vào các thay đổi trong quy ước Tiết kiệm ánh sáng ban ngày của địa phương.

Thời gian Mở và Đóng giao dịch ngoại hối của mỗi quốc gia

Giờ mở cửa Giờ đóng cửa Nghỉ hàng ngày
(Thời gian Bảo trì)
Ghi chú
Forex 22:05 Sunday 22:00 Friday 22:00 - 22:05 Mọi thời điểm Giờ New York (EDT) Áp dụng hệ thống Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày của Hoa Kỳ
UK 22:05 Sunday 22:00 Friday 22:00 - 22:05 -
China 06:05 Monday 06:00 Saturday 06:00 - 06:05 -
Japan 07:05 Monday 07:00 Saturday 07:00 - 07:05 -
MENA.. 17:05 Sunday 17:00 Friday 17:00 - 17:00 -
Đặc biệt
EUR/RUB
USD/RUB
08:00 Monday 22:00 Friday 22:00 - 08:00 08:00 ~ 22:00 Hàng ngày. Mọi thời điểm Giờ New York (EDT) Áp dụng hệ thống Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày của Hoa Kỳ

* Tất cả thời gian theo giờ New York (EDT) đều áp dụng hệ thống giờ Tiết kiệm ánh sáng ban ngày của Hoa Kỳ.