Mengenai Kami

Terma Laman Sesawang(Web)

Website Terms and Conditions

Land-FX menyediakan anda maklumat, kandungan, alatan, produk dan perkhidmatan di laman web Land-FX. Terma dan syarat ini adalah penting dalam mengawal pendedahan terhadap maklumat yang berkaitan dengan Laman sesawang Land-FX dan produk serta perkhidmatan Land-FX. Penggunaan laman atau perkhidmatan yang disediakan oleh Land-FX oleh anda adalah tertakluk kepada terma dan syarat. Terma dan syarat ini adalah perjanjian yang mengikat antara anda dan Land-FX. Penggunaan anda terhadap Laman Land-FX bermaksud anda menerima terma dan syarat serta kenyataan undang-undang lain yang terkandung di dalam Laman Land-FX. Penggunaan anda keatas laman sesawang Land-FX ditadbir oleh versi terma-terma dan syarat-syarat yang berkuat kuasa pada tarikh; sewaktu anda mengakses laman-laman Land-FX. Land-FX boleh mengubah terma dan syarat pada bila-bila masa dan tanpa notis terlebih dahulu. Anda harus selalu mengulas versi semasa terma dan syarat ini dengan melawat Tapak Land-FX dan klik pada terma dan syarat hyperlink yang terletak di bahagian bawah halaman. Anda terus menggunakan Tapak Land-FX penerimaan anda terhadap terma dan syarat sebagaimana yang diubahsuaikan. Land-FX akan menerbitkan terma dan syarat yang telah disemak di Laman Land-FX dan bukan secara berasingan memaklumkan apa-apa perubahan atau pengubahsuaian. Terma dan syarat ini adalah sebagai tambahan kepada Dasar Land-FX Privasi (yang diperbadankan di sini dengan merujuk) dan apa-apa perjanjian lain yang dimeterai antara anda dan Land-FX, termasuk apa-apa perjanjian pelanggan atau akaun, dan apa-apa perjanjian lain yang mengawal penggunaan maklumat, kandungan, alat, produk dan perkhidmatan yang terdapat pada dan melalui Tapak Land-FX.

Use Of The Land-FX Sites

Maklumat yang diberikan di Laman Land-FX atau disediakan oleh Land-FX bertujuan hanya untuk kegunaan peribadi, bukan komersil anda, kecuali Land-FX telah bersetuju secara bertulis, dan hanya untuk tujuan yang sah. Land-FX berhak untuk mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya terhadap mana-mana pelawat ingkar atau pelanggan untuk sebarang penggunaan haram atau tidak sah maklumat. Anda boleh menggunakan apa-apa maklumat, alat, produk dan perkhidmatan yang disediakan di Land-FX Sites hanya jika anda cukup umur mengikut undang-undang yang terpakai di negara anda dan cekap untuk membentuk kontrak yang mengikat dengan Land-FX. Land-FX mengikut budi bicara mutlaknya, berhak untuk menolak, enggan menyiarkan atau mengeluarkan apa-apa posting oleh anda, atau menyekat, menggantung atau menamatkan akses anda kepada maklumat di Laman Land-FX. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa jika Land-FX melumpuhkan akses ke akaun anda, anda mungkin dihalang daripada mengakses perkhidmatan yang disediakan oleh Land-FX, butiran akaun atau mana-mana fail atau kandungan lain yang terkandung dalam akaun. Selain itu, jika anda menyedari apa-apa bahan yang tidak dipaparkan di Laman Land-FX, anda akan serta-merta memberitahu Land-FX.

Pengedaran dan Tanggungjawab Pelawat

Maklumat di Laman Land-FX tidak bertujuan untuk pengagihan kepada, atau digunakan oleh, mana-mana orang di mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaan itu akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan negara yang berkaitan. Tiada perkhidmatan atau pelaburan dirujuk berhubung dengan Land-FX Sites disediakan kepada orang yang tinggal di mana-mana negara di mana peruntukan perkhidmatan atau pelaburan tersebut akan bertentangan dengan undang-undang tempatan yang berkenaan atau peraturan. Adalah menjadi tanggungjawab pengunjung atau pelanggan (mengikut mana yang berkenaan) untuk menentukan syarat-syarat dan mematuhi mana-mana undang-undang atau peraturan-peraturan untuk mengawal mereka. Tiada apa-apa di Laman Land-FX akan dianggap sebagai permintaan untuk membeli atau tawaran untuk menjual mana-mana produk atau perkhidmatan kepada mana-mana orang dalam mana-mana bidang kuasa di mana apa-apa tawaran, ajakan, pembelian atau penjualan akan menyalahi undang-undang di bawah undang-undang bidang kuasa tersebut.

Tiada Nasihat Profesional

Land-FX dengan ini membentangkan anda dengan maklumat, kandungan, alat, produk dan perkhidmatan di Land-FX website. Terma-terma dan syarat-syarat yang mengawal pendedahan penting dan maklumat yang berkaitan kepada Laman Land-FX dan produk dan perkhidmatan Land-FX. Penggunaan anda terhadap Laman atau perkhidmatan Land-FX disediakan oleh Land-FX adalah tertakluk kepada terma dan syarat. Terma dan syarat ini adalah perjanjian yang mengikat antara anda dan Land-FX. Penggunaan anda terhadap Laman Land-FX penerimaan anda terhadap terma dan syarat ini dan kenyataan undang-undang lain yang terkandung di Laman Land-FX. Penggunaan anda terhadap Land-FX Sites ditadbir oleh versi terma-terma dan syarat-syarat yang berkuat kuasa seperti pada tarikh, anda mengakses Sites Land-FX. Land-FX boleh mengubah terma dan syarat pada bila-bila masa dan tanpa notis terlebih dahulu. Anda harus selalu mengulas versi semasa terma dan syarat ini dengan melawat Tapak Land-FX dan klik pada terma dan syarat hyperlink yang terletak di bahagian bawah halaman. Anda terus menggunakan Tapak Land-FX penerimaan anda terhadap terma dan syarat sebagaimana yang diubahsuaikan. Land-FX akan menerbitkan terma dan syarat yang telah disemak di Laman Land-FX dan bukan secara berasingan memaklumkan apa-apa perubahan atau pengubahsuaian. Terma dan syarat ini adalah sebagai tambahan kepada Dasar Land-FX Privasi (yang diperbadankan di sini dengan merujuk) dan apa-apa perjanjian lain yang dimeterai antara anda dan Land-FX, termasuk apa-apa perjanjian pelanggan atau akaun, dan apa-apa perjanjian lain yang mengawal penggunaan maklumat, kandungan, alat, produk dan perkhidmatan yang terdapat pada dan melalui Tapak Land-FX.

Harta Intelek

Maklumat mengenai Land-FX Tapak dilindungi oleh undang-undang harta intelek. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan di sini, anda tidak akan tanpa Land-FX kebenaran bertulis terlebih dahulu mengubah, mengubah suai, mengeluarkan semula, mengedar atau komersial mengeksploitasi apa-apa bahan, termasuk teks, grafik, video, audio, kod perisian, pengguna reka bentuk antara muka atau logo, dari Tapak Land-FX. Hak untuk menggunakan nama, logo, cap dagangan, hak cipta dan semua hak harta intelektual yang lain (sama ada berdaftar atau tidak) dalam semua bahan dan perisian di Land-FX Tapak kekal semata-mata dengan Land-FX atau pemberi lesennya. Melainkan anda telah dibenarkan dengan jelas untuk berbuat demikian secara bertulis oleh Land-FX, anda tidak akan menggunakan apa-apa tanda dagangan, tanda perkhidmatan, nama dagangan, logo Land-FX dengan cara yang mungkin atau bertujuan untuk menyebabkan kekeliruan tentang pemilik atau pengguna yang sah apa-apa tanda, nama atau logo. Jika anda melanggar atau mengancam untuk melanggar hak cipta atau mana-mana harta intelek lain hak Land-FX, atau Land-FX telah syak yang munasabah pelanggaran atau pelanggaran terancam, hubungan dan urusan anda dengan Land-FX akan ditamatkan oleh Land-FX dan Land-FX akan mempunyai hak untuk membentuk prosiding undang-undang terhadap anda.

Jika anda klik pada pautan laman web yang lain yang diberikan di Laman Land-FX, ia tidak menunjukkan bahawa Land-FX menyokong, penaja atau bergabung dengan laman web, entiti, perkhidmatan atau produk dan laman web yang mungkin tertakluk kepada terma dan syarat yang berasingan penggunaan dan dasar. Tapak Land-FX, tidak termasuk kandungan pihak ketiga, adalah karya asal pengarang yang diterbitkan oleh Land-FX. Land-FX mempunyai hak eksklusif untuk mengeluarkan semula, paparan, menyediakan kerja terbitan atau mengedar. Nama-nama, logo, tanda dagangan, hak cipta dan semua hak harta intelektual yang lain (sama ada berdaftar atau tidak) dalam semua bahan dan perisian di Laman Land-FX dimiliki oleh Land-FX atau pemberi lesennya. Semua bahan-bahan milik pihak ketiga yang terkandung dalam Tapak Land-FX diterbitkan semula dengan kebenaran daripada pemilik masing-masing. Peruntukan yang berkaitan dengan ketakdedahan, sekatan ke atas penggunaan harta intelektual yang dimiliki oleh Land-FX dan penggunaan harta intelek Land-FX akan terus terpakai, walaupun selepas penamatan hubungan di antara anda dan Land-FX.

Terbatal di mana dilarang

Walaupun maklumat di Laman Land-FX termasuk produk dan perkhidmatan yang boleh diakses di seluruh dunia, tidak semua ciri-ciri, produk atau perkhidmatan yang dibincangkan, dirujuk, disediakan atau ditawarkan melalui atau di Laman Land-FX disediakan untuk semua orang atau dalam semua bidang kuasa, atau sesuai atau tersedia untuk digunakan dalam bidang kuasa tertentu. Land-FX berhak untuk menghadkan atau menolak, mengikut budi bicara mutlaknya, peruntukan itu dan kuantiti produk dan perkhidmatan.

Kandungan Pihak Ketiga dan Penyelidikan

Land-FX tidak jelas atau secara tersirat menyokong atau meluluskan kandungan pihak ketiga tersebut. Kandungan pihak ketiga tidak boleh dianggap sebagai undang-undang, cukai, kewangan atau nasihat pelaburan. Perhatian anda adalah ditarik kepada seksyen 'tidak nasihat profesional' di atas. Walaupun Land-FX membuat setiap usaha untuk menyediakan maklumat yang tepat dan tepat pada masanya untuk memenuhi keperluan pengguna atau pelanggan, tidak Land-FX atau kandungan pihak ketiga penyedia menjamin ketepatan, ketepatan masa, kesempurnaan atau kegunaan, dan tidak bertanggungjawab ke atas sebarang seperti kandungan, termasuk apa-apa iklan, produk atau bahan-bahan lain yang disediakan di laman web pihak ketiga. kandungan pihak ketiga disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan Land-FX khusus menafikan sebarang liabiliti untuk kandungan pihak ketiga boleh didapati di Laman Land-FX. Anda akan menggunakan kandungan pihak ketiga hanya pada risiko anda sendiri. Pembekal kandungan pihak ketiga secara nyata menafikan semua jaminan dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang jaminan kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu atau bukan pelanggaran. pembekal kandungan pihak ketiga dan mereka ibu bapa, anak-anak syarikat, sekutu, penyedia perkhidmatan, pemberi lesen, pegawai, pengarah atau pekerja tidak bertanggungjawab bagi apa-apa ganti rugi langsung, tidak langsung, sampingan, khas atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan kandungan pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian berbentuk kehilangan keuntungan, penggunaan, data atau kerosakan tidak ketara lain, walaupun parti itu telah dinasihatkan kemungkinan kerosakan tersebut.

Ketepatan Maklumat

Walaupun Land-FX telah membuat segala usaha untuk memastikan ketepatan maklumat di Tapak Land-FX, maklumat dan kandungan di Laman Land-FX adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis dan disediakan untuk tujuan tunggal untuk membantu anda membuat keputusan pelaburan yang bebas. Land-FX telah mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan ketepatan maklumat di Tapak Land-FX. Walau bagaimanapun, Land-FX tidak menjamin ketepatan dan tidak akan menerima liabiliti bagi apa-apa kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul secara langsung atau tidak langsung daripada kandungan atau ketidakupayaan anda untuk mengakses Laman Land-FX, sebarang kelewatan atau kegagalan penghantaran atau menerima apa-apa arahan atau pemberitahuan dihantar melalui Laman Land-FX. Semua kandungan di Land-FX Sites dibentangkan hanya pada tarikh diterbitkan atau ditunjukkan, dan boleh digantikan dengan peristiwa pasaran berikutnya atau atas sebab-sebab lain. Di samping itu, anda bertanggungjawab untuk menetapkan tetapan cache pada pelayar anda untuk memastikan anda menerima data terkini.

Larangan Kegunaan

Oleh kerana semua pelayan mempunyai kapasiti terhad dan digunakan oleh ramai orang, anda tidak perlu menggunakan Tapak Land-FX dalam apa-apa cara yang boleh merosakkan atau membebankan mana-mana pelayan Land-FX, atau mana-mana rangkaian disambungkan kepada mana-mana pelayan Land-FX. Anda tidak perlu menggunakan Tapak Land-FX dalam apa-apa cara yang boleh mengganggu penggunaan mana-mana pihak lain Tapak Land-FX.

Pengecualian Waranti

Land-FX tidak membuat sebarang waranti nyata atau tersirat mengenai maklumat pada tapak Land-FX atau maklumat yang diberikan di samping menyediakan perkhidmatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan yang tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau bukan pelanggaran. Laman web Land-FX disediakan untuk anda pada "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" dan Land-FX tidak menjamin ketepatan atau kelengkapan maklumat pada laman Land-FX atau bahawa mana-mana kecacatan atau ketidaktepatan atau kesilapan dalam perisian akan diperbetulkan.
Land-FX tidak menjamin bahawa laman Land-FX akan memenuhi keperluan anda, atau bahawa mereka tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas daripada kesilapan. Land-FX juga tidak membuat sebarang jaminan bahawa keputusan yang diperolehi daripada penggunaan laman Land-FX akan tepat atau boleh dipercayai, atau kualiti apa-apa produk, perkhidmatan, maklumat atau bahan lain yang dibeli atau diperolehi oleh anda melalui Land-FX laman web akan memenuhi kehendak anda. Land-FX tidak akan bertanggungjawab (sama ada di bawah kontrak, tort (termasuk kecuaian) atau sebaliknya) apa-apa kehilangan atau kerosakan yang mungkin ditanggung oleh anda, akibat daripada kegagalan anda untuk menyimpan maklumat peribadi peribadi dan sensitif selamat dan sulit.

Penafian Waranti dan Liabiliti

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Land-FX tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan berbangkit, sampingan, khas, secara langsung atau tidak langsung (termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan keuntungan, kerugian perdagangan atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan atau kehilangan penggunaan Land-FX laman web, produk atau perkhidmatan dan kandungan pihak ketiga, kesulitan atau kelewatan). ini adalah benar walaupun Land-FX telah dinasihatkan kemungkinan berlakunya kerosakan atau kerugian tersebut. seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, Land-FX tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau sesiapa sahaja (sama ada di bawah kontrak, tort (termasuk kecuaian) atau sebaliknya) bagi apa-apa kerugian yang timbul daripada sebab yang mana Land-FX tidak mempunyai kawalan langsung . ini termasuk kegagalan peralatan atau komunikasi garisan elektronik atau mekanikal (termasuk telefon, kabel dan internet), akses yang tidak dibenarkan, virus, kecurian, kesilapan pengendali, teruk atau cuaca luar biasa (termasuk banjir, gempa bumi, atau perbuatan lain tuhan), kebakaran, peperangan , pemberontakan, tindakan pengganas, rusuhan, pertelingkahan buruh dan buruh lain-lain masalah, kemalangan, kecemasan atau tindakan kerajaan.
Jika anda tinggal di negeri, negara atau bidang kuasa tidak membenarkan pembatasan atau pengecualian liabiliti atau kerosakan sampingan atau berbangkit, beberapa atau semua had dan pengecualian tidak mungkin dikenakan kepada anda.

Ganti Rugi

Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan melindungi Land-FX, ibu bapa, ahli gabungan, pemegang lesen dan pengarah, pegawai, pekerja dan ejen, daripada dan terhadap semua liabiliti, kerugian dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam mendakwa, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Laman atau perkhidmatan Land-FX disediakan oleh Land-FX, atau pelanggaran Dasar Privasi atau terma dan syarat-syarat. Mana-mana pihak menanggung rugi boleh mengambil bahagian, atas perbelanjaannya sendiri, dalam mempertahankan apa-apa perkara tertakluk kepada ganti rugi oleh anda dan anda bersetuju untuk bekerjasama dengan parti itu dalam mempertahankan tuntutan itu.

Kerahsiaan

Anda mengakui dan bersetuju bahawa apa-apa arahan atau komunikasi yang dihantar kepada anda atau bagi pihak anda melalui Land-FX Sites dibuat pada risiko anda sendiri. Anda bersetuju dan membenarkan Land-FX untuk bergantung dan bertindak ke atas, dan merawat yang diberi kuasa sepenuhnya dan mengikat anda, apa-apa arahan yang diberikan kepadanya Land-FX bahawa Land-FX percaya telah diberikan oleh anda atau bagi pihak anda oleh mana-mana ejen atau perantara yang Land-FX percaya dengan niat baik untuk telah diberi kuasa oleh anda. Dasar Privasi didapati di Land-FX Sites adalah terpakai kepada semua pengguna dan pelanggan dan diperbadankan di sini sebagai terma dan syarat-syarat penggunaan Laman Land-FX dengan merujuk. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Land-FX berhak untuk bergantung kepada nombor akaun anda dan / atau kata laluan untuk mengenal pasti anda dan bersetuju anda tidak akan mendedahkan maklumat ini kepada sesiapa sahaja tidak diberi kuasa oleh anda.

Penamatan

Land-FX berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menyekat, menggantung atau menamatkan akses anda kepada semua atau mana-mana bahagian daripada Laman Land-FX pada bila-bila masa untuk apa-apa sebab tanpa notis terlebih dahulu. Land-FX boleh mengubah, menggantung atau menghentikan semua atau mana-mana aspek Tapak Land-FX pada bila-bila masa, termasuk ketersediaan mana-mana ciri-ciri, pangkalan data, maklumat atau kandungan tanpa sebarang notis. Jika berlaku penamatan, anda tidak lagi diberi kuasa untuk mengakses Laman Land-FX dan sekatan yang dikenakan ke atas kamu mengenai bahan yang dimuat turun dari Laman Land-FX, penafian dan had liabiliti yang dinyatakan dalam terma dan syarat ini hendaklah terus hidup. Anda boleh menamatkan hubungan dengan Land-FX pada bila-bila masa dengan menutup akaun anda dengan Land-FX.

Undang-undang dan Bidang Kuasa

Melainkan jika dipersetujui selainnya, terma dan syarat-syarat dan penguatkuasaan yang ditadbir oleh undang-undang United Kingdom, tanpa mengambil kira prinsip konflik undang-undang, dan hendaklah dibiasakan bagi manfaat pengganti dan penerima serah hak Land-FX, sama ada melalui penggabungan, penyatuan, atau sebaliknya. Ini adalah kes tidak kira sama ada anda tinggal atau perniagaan transaksi dengan Land-FX di United Kingdom atau di tempat lain. Melainkan pertikaian akan ditadbir oleh suatu fasal timbang tara berkenaan, anda secara muktamad bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa mahkamah yang terletak di United Kingdom dan dengan ini mengetepikan apa-apa bantahan kemudahan atau kewajaran tempat di dalamnya atau apa-apa alasan yang sama. Jika anda tidak berpuas hati dengan terma dan syarat ini, remedi tunggal dan eksklusif anda ialah untuk berhenti menggunakan Laman Land-FX.